Liczba robotników jednego zawodu stanowiacych sklad brygady specjalizowanej zalezna jest od ilosci robót na okreslonej dzialce roboczej

Liczba robotników jednego zawodu stanowiących skład brygady specjalizowanej zależna jest od ilości robót na określonej działce roboczej. Działalność zespołowa jest to działalność wykonywana przez więcej niż jedną osobę, której poszczególne elementy (czynności składowe) wykonywane są przez różne osoby. Dlatego też osoby te łączy nie tylko wspólny cel, lecz także i określona metoda wykonywania czynności. Przykładem pracy zespołowej może być system murowania, np. dwójkowy, trójkowy itp. Czynności składowe określonego procesu produkcyjnego stanowią wówczas cele podrzędne w stosunku do celu zasadniczego, jakim jest wykonanie tego procesu, będąc związane z nim w czasie i przestrzeni. Aby osiągnąć cel zasadniczy, konieczne jest zharmonizowanie poszczególnych czynności składowych. Zasadniczo zespół należy podzielić na tyle osób, na ile czynności roboczych dzieli się proces roboczy. Do działalności zespołowej w budownictwie nale eć będzie praca brygady kompletowanej składającej się z robotników różnych zawodów wykonujących złożony proces roboczy. Liczba robotników każdego zawodu zależeć będzie od ilości robót każdego procesu roboczego, stanowiącego składową część złożonego procesu roboczego. Jako przykład brygady kompletowanej może służyć np. grupa murarzy, cieśli, pomocników murarzy, robotników transportowych, wykonujących całość złożonego procesu roboczego polegającego na wznoszeniu murów. Dodatkowo należy podać, iż skład ilościowy brygady kompletowanej w budownictwie nie powinien przekraczać 20+30 osób, aby umożliwić należyte kierowanie taką brygadą. [podobne: moja budowa, real olsztyn gazetka, drzwi zewnętrzne ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi zewnętrzne moja budowa real olsztyn gazetka